Denne siden skal benyttes av pensjoninnretningene som et navigeringsverktøy som gir tilgang til informasjon som er nødvendig for en vellykket etablering av løsningen.

Kriterier for bruk av tjenesten

For å ta i bruk Data for ajourhold av OTP i privat sektor må virksomheten tilfredsstille følgende kriterier.

Registrering

Send utfylt registreringsskjema via saksbehandlerportalen for å starte prosessen med å implementere tjenesten:

Onboarding

For å sikre en god integrasjon med Skatteetaten og NAV (heretter “etatene”), Digdir og Altinn, samt en god implementering av tjenesten Data for ajourhold av OTP i privat sektor, bør selskapene følge prosjektets anbefalte onboardingprosess slik den er beskrevet under.

Onboarding for et selskap består av 4 faser:

Prosess Beskrivelse
A - Forberedelse Lese dokumentasjon og vurdere hvordan dette berører pensjoninnretningene og hvordan arbeidet skal organiseres - og når.

Igangsette nødvendige tekniske interne bestillinger.
B - Registrering
og avtale-
inngåelse
Pensjonsinnretningene registrerer seg hos Bits, hvor Bits administrerer signering av avtaler/vilkår.
C - Integrasjon Pensjonsinnretningene starter implementering av tjenestene og utfører nødvendige interne tester og integrasjonstester mot etatene før overgangen til produksjon.
D - Produksjon Pensjonsinnretningene går over til produksjon.

I de neste kapitlene er det også presentert anbefalinger om hvem som burde fullføre hvilke oppgaver:

  • IT: IT-spesifikke oppgaver

  • Forretning: Oppgaver for forretningssiden som vil implementere løsningen

  • Alle: Alle de ovenfor nevnte miljøene

  • Bits: Forvaltning hos Bits gjennomfører oppgaven

A - Forberedelse

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som skal/bør utføres før pensjoninnretningene går til registrering og avtaleinngåelse (B).

Oppgaver    
A-1 Lese og forstå dokumentasjonen fra etatene. (Alle) Se om tjenesten, Informasjonsmodeller, API og testdata Skatteetaten og Informasjonsmodell, API og testdata NAV.
Sidene forklarer hva tjenesten er og hvilken informasjon som leveres.
A-2 Bestille test- og produksjonsvirksomhetssertifikat for pensjonsinnretning (forretning/IT) Pensjoninnretningen må ha gyldig test- og produksjons-virksomhetssertifikater fra enten Buypass eller Commfides

Virksomhetssertifikatene skal brukes til autentisering i Maskinporten.

Det er også mulig å gjenbruke eksisterende test- og produksjonsvirksomhetssertifikat.

Les mer om virksomhetssertifikat her.
A-3 Sette seg inn i integrasjoner og nødvendige forutsetninger for å benytte Maskinporten. (Forretning/IT) Maskinporten brukes til å autorisere tilgang til etatenes API-er. Se følgende linker:

Maskinporten

Ta i bruk Maskinporten

Slik bruker du Maskinporten som API-konsument

Bruksvilkår maskinporten

A-4 Sette seg inn i testmiljøene og integrasjonstest som skal fullføres i forkant av prodsetting (IT) Se Integrasjonstest samt Testmiljøer Testcasene må utføres før pensjonsinnretningen kan gå over til produksjon.
A-5 Tilrettelegge for neste fase ved å bestille nødvendige utviklings- og testmiljøer (IT) Intern aktivitet for pensjonsinnretningen.
A-6 Se testdata (IT). Testdata (felles for Skatteetaten og NAV)

NB: For pensjonskasser med tredjepartsleverandører må det ifb. generering av testdatasettet påberegnes noe lengre tidsløp, da generering av testdata krever ekstra tilrettelegging i Altinns testmiljø (TT02).
A-7 Tilrettelegge for neste fase ved å bestille nødvendige brannmuråpninger for både test og produksjon (IT) Intern aktivitet for pensjonsinnretningen.
A-8 Design og planlegging hos den enkelte pensjonsinnretning for tilpasning av løsningen internt (Alle) Intern aktivitet for pensjonsinnretningen.

B - Registrering og avtaleinngåelse

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som må være gjort før pensjoninnretning går over til integrasjonstesting.

Oppgaver    
B-1 Pensjoninnretning registrerer seg i Aa-registeret hos NAV (Forretning) Ønsket tilgang til Aa-registeret for Pensjonsinnretning hos NAV: Registrer for tilgang Aa-registeret

Hva Pensjonsinnretningen skal fylle ut i søknaden hos NAV:
- Hjemmel: «FOR-2008-08-18-942 om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 10 første ledd bokstav c»

- Formål: «Til bruk i arbeidet med pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven»

- Behandlingsgrunnlag: “Avtale mellom arbeidsgiver/oppdragsgiver og pensjonsinnretningen om gjennomføring av arbeidsgivers/oppdragsgivers plikt om tjenestepensjonsordning for ansatte etter LOV-2005-12-21-124 - Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) § 2 jf. § 1 jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b og f.”

- Dataelementer (dette dokumentet må lastes opp i søknaden og er tilpasset ut fra hvilken informasjon som inngår i tjenestene).

- Bruksvilkårene som må godkjennes i søknaden ligger her

- Kontaktpersoner må oppgis

- For konsumenter som bruker ekstern databehandler, må organisasjonsnummer til databehandler oppgis (hovedenheten).

- Hvilken tilgang: API
B-2 Pensjoninnretning fyller ut registreringsskjemaet og sender det til Bits (Forretning) Fyll ut registreringsskjema. Ferdig utfylt skjema sendes til Bits via saksbehandlerportalen.

Bits vil verifisere innholdet i skjemaet og vil på bakgrunn av godkjent registreringsskjema starte prosess for elektronisk avtaleinngåelse.
B-3 Pensjoninnretning melder seg inn i Maskinporten og signerer bruksvilkår for Maskinporten elektronisk. (IT/Forretning)

Dersom pensjoninnretning har oppgitt tredjepart i registreringsskjema skal tredjepart utføre denne prosessen.
Ta i bruk Maskinporten.

Dersom tredjepart skal implementere løsningen er det kun deres organisasjon som trenger å signere bruksvilkår og opprette tilgang i Maskinporten sin samarbeidsportal.
B-4 Elektronisk signering av tilknytningsavtale og tjenestebeskrivelse (Bits/Forretning) Tilknytningsavtalen signeres for å ta del i DSOP. Tjenestebeskrivelsen inneholder bruksvilkårene for tjenestene og underbilag. I tillegg skal det signeres en standard tilslutningserklæring ved påkobling til tjenesten.

Elektronisk signering initieres når mottatt registreringsskjema godkjennes av Bits, og gjennomføres i Verified. Verified er en tjeneste som brukes for å signere elektroniske dokumenter ved bruk av elektronisk id.
B-5 Bestille tilgang til testmiljø Altinn (Bits) Bits bestiller tilgang til TT02 (testmiljø) for pensjoninnretningene. Dersom pensjonsinnretningen har oppgitt bruk av tredjepartsleverandør i registreringsskjema vil det også bestilles testbruker med delegeringsrettigheter som skal brukes i steg B-6.
B-6 Bestille tilgang til testmiljø etatene (Bits) Bits bestiller tilgang til testmiljøet til Skatteetaten for pensjoninnretningene. Basert på bestillingen gis tilgang til API-ene, samt tilgang til Maskinporten og scopene for tjenesten.

Dersom pensjoninnretning benytter tredjepart får både tredjepart og pensjoninnretning, som de implementerer på vegne av, tilgang til etatenes scope i Maskinporten. Det er kun tredjepart som må legge opp integrasjonen i sin samarbeidsportal.

Dette kan ta opptil 1-3 virkedager.
B-7 Delegere tilgang til tredjepart/tredjepart i Altinn (IT/Forretning) Denne prosessen gjelder kun for pensjoninnretning som benytter tredjeparter, og hvor tredjepart skal benytte sitt virksomhetssertifikat mot Maskinporten.

Rettigheter som skal tildeles:
- Inntektsmottakere API
- Tjenestepensjonsavtale API
- Aa-registeret OTP API
- Inntekt API - På vegne av

Testmiljø: Pensjonsinnretningene bruker testbrukeren oppgitt i steg B-4 som er registrert som daglig leder for foretaket i Altinns TT02-miljø for å delegere tilgang til tredjepart. Ta kontakt med Bits via saksbehandlerportalen dersom dere ikke har testbruker registrert for deres foretak i TT02.

Produksjonsmiljø: Bemyndiget person hos Pensjoninnretning må delegere tilgang til tredjepart i Altinn. Se her for veiledning for å delegere tilgang i Altinn.
B-8 Registrering i NAV og innhenting av subscription key API portal
Følg stegene for opprettelse av abonnement.

C - Påkobling til test og integrasjonstesting

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som må være gjort før pensjoninnretning går over til produksjon.

Oppgaver    
C-1 Tilgang til test (Bits) Bits får bekreftelse fra etatene om tilgang er gitt og informerer dermed pensjoninnretning at de er i test.
C-2 Maskinporten (IT) Se A-3
C-3 Etatenes API (IT) Skatteetaten og Nav
C-4 Gjennomføre integrasjonstesten (IT) Integrasjonstest er et sett med testcaser som pensjoninnretning må utføre før de kan gå i produksjon.
C-6 Abonnere på varslinger (IT/Forretning) Skatteetaten
NAV
Altinn
Digdir
C-7 Pensjoninnretning sender bekreftelse til Bits om at pensjoninnretning er klar for produksjon (Forretning/IT)
Informere Bits når integrasjon i test er gjennomført (IT/Forretning)
Send melding via saksbehandlingsportalen med bekreftelse av følgende:

- Integrasjonstest er fullført
- Rapport for integrasjonstest er laget

D - Påkobling til produksjon

I dette kapittelet finner du oversikt over oppgaver som bør gjøres i forbindelse med produksjon.

Oppgaver    
D-1 Motta bekreftelse fra etatene om at tilgang til eteatenes produksjonsmiljø er opprettet. (IT) Bits får bekreftelse fra etatene om tilgang er gitt og informerer dermed pensjoninnretning at de er i produksjon.
D-2 Forvaltningsrutiner (Forretning) Tjenestens Forvaltningsrutiner skal innarbeides hos pensjonsinnretningen. Blant annet gjelder dette å tilrettelegge for at alle feilmeldinger, spørsmål til dokumentasjon og endringsønsker sendes til Bits via saksbehandlerportalen

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
04.04.23 Oppdatert linker til skatteetatens Github A6 og C6
02.11.21 Oppdatert C2/3 C2 og C3