Kriterier for bruk av SSU

For å ta i bruk SSU må virksomheten tilfredsstille følgende kriterier.

Registrering

Send utfyllt registreringsskjema til Bits via saksbehandlerportalen for å starte prosessen for å implementere SSU:

Onboardingsprosessen

For å sikre en god integrasjon med Altinn, Digdir og NAV, samt en god implementering av tjenestene under Syke- og Uføreopplysninger fra NAV (heretter kalt SSU), bør selskapene følge prosjektets anbefalte onboardingprosess slik den er beskrevet under.

Onboarding for et selskap består av 4 faser:

Prosess Beskrivelse
A - Forberedelse Lese dokumentasjon og vurdere hvordan dette berører selskapet og hvordan arbeidet skal organiseres - og når. Igangsette nødvendige tekniske interne bestillinger.
B - Registrering og signering av vilkår Selskapene registrerer seg hos Bits. Bits administrerer signering av avtalene som koordinatoransvarlig i denne fasen.
C - Integrasjon Selskapene integrerer seg med Altinns samtykkeløsning, Digdir og NAV, og utfører nødvendige integrasjonstester før overgangen til produksjon.
D - Produksjon Selskapene går over til produksjon og må selv velge hvordan den nye løsningen skal lanseres i markedet.

I de neste kapitlene er det også presentert anbefalinger om hvem som burde fullføre hvilke oppgaver:

  • IT: IT-spesifikke oppgaver.
  • Forretning: Oppgaver for forretningssiden som vil implementere SSU.
  • Alle: Alle de ovenfor nevnte miljøene.

A - Forberedelse

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som skal/bør utføres før selskapet går til registrering og avtaleinngåelse (B).

Oppgaver    
A-1 Gå gjennom onboardingspresentasjonen for å forstå hva SSU kan bety for selskapet og hva som må til for å lykkes (Alle). Presentasjon til SSU
A-2 Gå gjennom presentasjonen av SSU-prosessene for å forstå trinnene selskapene må implementere i SSU (Alle). Introduksjon til prosessen
A-3 Bestille test- og produksjonsvirksomhetssertifikat (tot. 2 stk) for selskapet (forretning/IT). Det er mulig å gjenbruke eksisterende test- og produksjonsvirksomhetssertifikat fra selskapet. Selskapet må ha gyldig test- og produksjonsvirksomhetssertifikat fra enten:
Buypass
eller
Commfides

Les mer om virksomhetssertifikat her.
A-4 Sette seg inn i integrasjoner og nødvendige forutsetninger for å benytte Maskinporten. (Forretning/IT)


* Selskapet må signere brukervilkår før de kan ta i bruk Digdirs selvbetjeningsportal
Maskinporten brukes til å autentisere Selskapet og autorisere tilgang til NAV sine API’er.
Ta i bruk maskinporten

Signering private brukervilkår

API Spesifikasjon Maskinporten
Selskapene skal benytte TEST miljø. URLer og andre parameter finner du under Metadata
A-5 Tilrettelegge for neste fase ved å bestille nødvendige brannmur-åpninger for både test og produksjon (IT). Dette er selskap-intern bestilling.
A-6 Lese og forstå dokumentasjonen om Altinns samtykkeløsning (IT). Se Altinns Samtykkeløsning

Informasjon Kom igang med REST API
A-7 Lese og forstå dokumentasjonen fra NAV:
- API-referanse (IT)
- Begreper for tjenestene (Alle)
Se NAV API Portal

Tjenesten har følgende API’er:
AAP:
- Vedtaksliste
- Meldekort

Uføretrygd

B - Registrering og signering av avtaler og vilkår

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som må være gjort før selskapet går over til integrasjon.

Oppgaver    
B-1 Finansforetaket fyller ut registreringsskjemaet og sender det til Bits.
(Forretning)
- Registreringskjema sendes til Bits via saksbehandlerportalen

- Bits verifiserer innholdet i skjemaet,registrerer og behandler søknaden.
B-2 Selskapet blir kontaktet av Bits for å starte elektronisk avtaleinngåelse (Forretning).

Nødvendig for å kobles til NAV og kunne hente data.
Signering gjøres via Verified.
B-3 Tilgang til Altinns test- og produksjonsmiljø (IT). Bits bestiller API-nøklene på vegne av finansforetaket, og Altinn sender nøklene direkte til foretaket. API-nøklene er nødvendig for å kunne benytte samtykkeløsningen.
B-4 Tilgang til NAVs testmiljø Når avtalene er signert bestiller Bits tilgang til NAVs testmiljø og sender bekreftelse til selskapet når tilgangen er opprettet.
B-5 Registrering i NAV og innhenting av subscription key API portal
Følg stegene for opprettelse av abonnement.

C - Integrasjon

I dette kapittelet finner man oversikt over oppgaver som må være gjort før selskapet går over til produksjon.

Oppgaver    
C-1 Gjennomføre integrasjonstesten og dokumentere den i rapport-malen (IT). Se Integrasjontest og gjennomføre alle testcaser samt lage rapport. Testpersoner for integrasjonstesten.

Selskapene skal kunne fremvise rapporten dersom NAV, Altinn, Digdir eller Bits ber om det.
C-2 Informere Bits når integrasjon i test er gjennomført (IT/Forretning) Send melding til Bits via saksbehandlingsportalen med bekreftelse av følgende:

- Integrasjonstest er fullført
- Rapport for integrasjonstest er laget
- Verifiser domene(r) som skal registreres for produksjonsmiljø.
C-3 Abonnere på feeds fra Altinn (Alle) Driftsvarsel Altinn
Driftsvarsel Digdir

D – Produksjon

I dette kapittelet finner du oversikt over oppgaver som bør gjøres ifbm. med produksjon.

Oppgaver    
D-1 Kontakte Bits for å få tilgang til produksjon (Forretning)
Koble til prod i selvbetjeningsportalen (maskinporten)
(Teknisk) Se C-2

Selvbetjeningsportalen
D-2 Sikre at samtykketeksten (DelegationContext) er iht. kravet fra NAV (IT/Forretning). Integrere seg mot Samtykkeløsningen

se NAVs Samtykke URL parametere
D-3 Det anbefales at selskapene kjører først noen søknader med ansatte og utvalgte kunder/brukere for å bli kjent med data og teste sine rutiner. Varigheten på denne fasen er avhengig av både volum (som er nødvendig for å teste/verifisere den nye prosessen) og behandlingskompleksiteten selskapene har valgt.

Tilpasninger

Oppgaver som med fordel kan være gjort i forkant av integrasjon.  
- Det anbefales at selskapene gjennomfører en brukertest for å kunne se hvordan brukere reagerer til den nye måten melde å søke/melde sin forsikring.

- Strategi for digitalisering av utbetaling av forsikring i forsikringsselskapet.
 

Endringslogg

Dato Endring i dokumentasjon
05.01.2021 Onboardingsprosess A-4