Alle henvendelser vedrørende tjenesten sendes til dsop@bits.no.

Bakgrunn

Transportløyvegaranti er en hel-digital løsning som skal standardisere og digitalisere informasjonsutvekslingen i forbindelse med transportløyvegarantier, og kanalisere all kommunikasjon om til/fra Statens Vegvesen gjennom Altinn.

For å bedrive løyvepliktig transport i Norge (og EU/EØS) er det krav om at løyvehaver har en garantisum knyttet til seg. Garantier utstedes av ulike finansaktører som banker, forsikringsselskap og spesialister innen finansiering. Løyvemyndigheten hos Statens vegvesen forvalter registeret som holder oversikt over dette.

Oversendelse av informasjon om transportløyvegarantier foregår i dag manuelt, via post eller e-post. Denne informasjonen blir deretter skannet og manuelt kopiert over i riktig fagsystem. Kommunikasjonen tilbake fra løyvemyndigheten til garantisten blir kopiert over manuelt og sendt tilbake til garantistens Altinn innboks. Prosessen for å registrere og forvalte garantier knyttet til transportløyver, oppleves i dag som tidkrevende. Dette skyldes blant annet fordi den i stor grad er analog/papirbasert og involverer mange aktører, samtidig som dataflyten i liten grad er standardisert.

En hel-digital løsning skal gi en tidsbesparelse for både datakonsument og datatilbyder. I tillegg vil tjenesten sørge for bedre datakvalitet, raskere behandling og føre til mer likebehandling.

To løsninger vil bli gjort tilgjengelig for garantistene. Første del av løsningen er en skjemabasert løsning der garantisten kan logge seg på Altinn og fylle ut den informasjonen som skal sendes til Statens Vegvesen. Andre del av løsningen går ut på at aktører kan få tilgang til et API som kan knyttes direkte inn mot aktørens fagsystem.

Hensikten med prosjektet

Prosjektets mål er å digitalisere prosessene som omfatter transportløyvegaranti ved å etablere en garantitjeneste på Altinn der det kan utveksles informasjon. Dette prosjektet skal bidra til:

  • Tidsbesparelse for både datakonsument (Statens Vegvesen) og datatilbyder (aktører som opptrer som garantist i disse sakene).
  • Sørge for bedre datakvalitet, raskere behandling og føre til mer likebehandling.
  • Gjøre det enklere for alle aktører å forsikre seg om at alle transportører (løyver) har en gyldig garanti knyttet til seg.
  • Være et viktig skritt i retning av en fullstendig digitalisering av løyvesøknader.
  • Gjøre det enklere å følge offentlige digitaliseringstrategier.

Kriterier for bruk av skjemaløsning

For at en ansatt hos garantist skal kunne bruke skjemaløsningen i Altinn, må daglig leder i organisasjonen først gi rettigheter i Altinn, til en eller flere bestemte personer. For dette skjemaet må den som kan delegere roller for organisasjonen gi personene “Transportløyvegaranti-rollen”, en egen rolle som opprettes hos Altinn. Når organisasjonen/garantisten har tildelt rettigheter til bestemte personer internt, kan garantisten så logge seg inn i Altinn og velge å representere garantisten. Altinn sjekker mot finanstilsynets register om garantisten har konsesjon for å kunne være garantist. Om garantisten innehar riktige roller og garantisten har rett konsesjon, vil garantisten få tilgang til skjemaet.

Det er besluttet at kun finansforetak som har konsesjon etter finansforetaksloven § 3-2 jf. §§ 2-7 og 2-8 kan ta i bruk tjenesten.

Det er ingen kostnader forbundet med å koble seg på, eller benytte seg av denne tjenesten.

Status for prosjektet

Første del av løsningen (skjemaløsning) er i produksjon, mens API-løsningen er planlagt å leveres nærmere sommer 2022.

Henvendelser til Bits og Statens Vegvesen

Problemer med tilgang til løsningen og nødvendig støtte i forbindelse med feilmeldinger sendes til Bits på dsop@bits.no Vi presiserer at det ikke skal sendes personopplysninger/kundeopplysninger til Bits.

Spørsmål rundt fag, lovverk, saksbehandling og feil informasjon presentert i løsningen sendes til løyvemyndigheten hos Statens Vegvesen: transportloyve@vegvesen.no

Spørsmål angående saksbehandling eller oppdatering av saker sendes til firmapost@vegvesen.no

Informasjon som skal sendes til Bits ved feilmelding er følgende:

  • Navn på garantist
  • Org.nr til garantist
  • Tidspunkt for feil
  • Feilmelding
  • Beskrivelse av feilen

Navn og organisasjonsnummer på transportør skal ikke sendes i henvendelser.

Mer informasjon om tjenesten ligger på Statens Vegvesen sine sider

Registreringsskjema

Skjemaløsning

Det anbefales at garantist inngår en avtale med Bits om førstelinjesupport, men det er ikke et krav. Ta kontakt med Bits på dsop@bits.no for mer informasjon om avtalen. Ved ønske om avtale må registreringsskjema fylles ut og sendes inn, dette finner du her: Registreringsskjema - Skjemaløsning

API-løsning

API-løsning er snart ferdig laget hos Statens Vegsvesen, denne kan deretter tas i bruk av alle garantister. Når løsningen er klar vil det settes opp en onboardingsguide som forklarer hvordan garantister får tilgang til løsningen. Onboardingsguide er under arbeid og mer informasjon vil komme etter hvert: Onboardingsguide