Bakgrunn

Syke- og Uføreopplysninger fra NAV (heretter kalt SSU) er en hel-digital løsning som skal muliggjøre at finansforetak, gjennom kundens samtykke, kan motta nødvendige opplysninger fra NAV om:

 • Abeidsavklaringspenger (AAP)
 • Uføretrygd
 • Sykepenger (arbeidet på denne tjenesten har blitt midlertidig utsatt)

I dag er prosessen forbundet med å søke om (og påfølgende forvaltning av-) «arbeidsavklaringspenger» (AAP) og uføretrygd manuelt og går per post. Tiden det tar fra en bruker melder en sak til finansforetaket til brukeren får en beslutning i saken er lang, og derfor purres det ofte på NAV (per post og per telefon) – både fra brukere direkte og fra finansforetakene.

Ved å utvikle en løsning for digital samhandling med elektronisk overføring av data knyttet til søkeren, vil både finansforetakene og NAV øke effektiviteten i saksbehandlingen og de kan dermed behandle søknader mye raskere. En elektronisk overføring av data som søkeren har gitt sitt samtykke til, vil sikre at NAV kun deler de data som finansforetakene har behov for (selskapene unngår å få overflødig informasjon). Dette understøtter kravene i personopplysningsloven (POL) og fra mai 2018 også personvernloven GDPR.

Hensikten med prosjektet

Søkeren, NAV og finansforetakene har følgende behov:

 • Reduksjon i saksbehandlingstid både hos NAV og finansforetakene
 • Forbedret informasjonssikkerhet som følge av:
  • Redusert behov for manuell behandling av sensitive opplysninger
  • Bruk av tilpasset samtykkeløsning med nivå 4 sikkerhet
 • Forbedring av søkerens brukerreise: kortere behandlingstid og raskere svar fra finansforetakene
 • Forenkling og økt effektivitet hos NAV og finansforetakene

Ved å innfri disse behovene vil NAV og finansforetakene sikre en bedre håndtering av saker seg imellom, samt forbedre søkerens opplevelse av søknadsprosessen. Det er forventninger om enkelhet, selvbetjening og raske behandlingstider. Ved å digitalisere og automatisere prosessene, har prosjektet som mål å levere løsninger som er tilpasset fremtidens behov og krav.

Status for Tjenesten

Løsningen er i produksjon for AAP og Uføretrygd og alle selskaper som ikke var med i prosjektet kan starte arbeid med å koble seg på løsningen. Tjenesten Sykepenger er utsatt inntil videre.

Presentasjon om Syke- og Uføreopplysninger fra NAV og gjennomgang av prosessene til tjenesten

Kriterier for bruk av SSU

For å kunne innhente syke- og uføreopplysninger digitalt hos NAV må finansforetakene tilfredsstille følgende kriterier:

Bruk av samtykkeløsningen til å innhente data fra NAV begrenses å behandle søknader for følgende produkter/tjenester:

 • Tjenestepensjoner med innskudds-/premiefritak og med rett til uførepensjon.
 • Andre uføreforsikringer, både engangs- og terminvise utbetalinger ved forsikredes arbeidsuførhet.