Samtykkeløsningen

Altinns dokumentasjon om Samtykkeløsningen: For Datakonsument

Tjenestens løsning baserer seg på Altinn sitt TT02-system, hvor virksomheten må bruke test-virksomhetssertifikat. I produksjonsmiljø skal virksomheten benytte virksomhetssertifikat for produksjon.

Her må dere ha fått tildelt API-nøkler fra Altinn før dere får gjort noe. For finansforetak som benytter leverandører - viktig å notere seg at til forskjell for den gamle lenkebaserte samtykkeløsningen trenger ikke leverandøren ha API-nøkler for hver enkelt av de datakonsumenter den representerer - leverandøren skal alltid oppgi sin egen API-nøkkel.

Detaljer for å få ut tokens fra samtykkeløsning:

 • Endpoint: https://tt02.altinn.no/api/authorization/token?authcode={authcodeinrequest} hvor authcodeinrequest er koden for kunden som benyttes for innveksling til token.
 • ApiKey angis i header
 • Accept = application/hal+json angis også i header
 • Krever virksomhetsautentisering med Maskinporten-token. Prosessen er beskrevet her.
 • Virksomheten må legge til følgende scopes for å få utstedt Maskinporten-token:
  • altinn:consentrequests.read
  • altinn:consentrequests.write
  • altinn:consenttokens

Scopene er åpne og finanforetakene kan legge til scopene selv.

For finansforetak med leverandører

For at leverandøren skal få tilgang til å opprette samtykkeforespørsler og hente ut samtykketokens på vegne av datakonsumenten (finansforetaket), må en hovedadministrator delegere tilgang til “Tilgang til å administrere samtykkeforespørsler og samtykketokens” til leverandørens organisasjonsnummer.

Felter

Alle felter er obligatoriske.

Feltnavn Beskrivelse
Resources Punktum separert liste med ID_VERSJON for data tjenester man ønsker samtykke for. Se tjeneste ID og Versjon
CoveredBy Orgnummer for datakonsument. Må matche orgnummer til autentisert konsument. Altinn henter inn virksomhetens offisielle navn slik det fremkommer i enhetsregisteret.
HandledBy Orgnummer for leverandøren, dersom tilgangen er delegert
OfferedBy Virksomheten oppgir kundens fødsels- og personnummer
OfferedByName Virksomheten oppgir kundens etternavn
RequiredDelegator Virksomheten oppgir kundens fødsels- og personnummer. Bruk av dette feltet medfører at samtykkeløsningen automatisk krever at kunden må logge inn via IDporten, dersom en annen person sin sesjon på offentlige sider fortsatt er aktiv.
RequiredDelegatorName Virksomheten oppgir kundens etternavn
ValidTo Kan maksimalt være 10 dager frem i tid. Skatteetaten vil avvise samtykker med gyldighetsperioder lengre perioder enn 10 dager (selv om samtykket benyttes innen 10 dager)

ServiceCode og ServiceEditionCode

Ifb. ny samtykkeløsning (forhåndsregistrerte samtykkeforespørsler) har Skatteetaten kommet med nye tjenesteutgavekoder for SBL API-ene.

De nye tjenesteutgavekodene er som følger:

 • Tjenestekode (ServiceCode) og Tjenesteutgavekode (ServiceEditionCode):
  • Spesfisiert Summert Skattegrunnlag: 4628_210607
  • Inntektsmottaker: 4804_210607

Informasjon om Tjeneste parametere

Metadata

Når man skal gjøre en request mot Altinn må man sende med metadata-feltet “Navn”. Her skal man sette inn navnet på finansforetaket/virksomheten som kunden gir samtykke til. Kallet vil feile dersom parameteren er utelatt. Dersom verdien er blank vil kallet lykkes, og på samtykkesiden vises da ingenting for finansforetakets navn.

Virksomheten må her oppgi navnet til den organisasjonen kunden skal samtykke til. Merk at det ikke gjenbrukes det navnet som utledes fra coveredBy. Enkelte virksomheter kan ha et “markedsføringsnavn” eller “bruksnavn” som er forskjellig fra det offsielle navnet i enhetsregisteret. Virksomheten bør oppgi navnet likt med det den har registrert i enhetsregisteret.

AuthorizationCode

AuthorizationCode er koden for kundens samtykke som i legges til URL’en hvor kunden blir sendt til samtykkeløsning for å gi samtykke og for innveksling til token etter kunden har gitt samtykket.

Steg 1 - opprette autorisasjonskode

Steg 1 er å opprette autorisasjonskode (samtykke) hos Altinn.

Eksempel forespørsel mot https://tt02.altinn.no/api/ConsentRequest?ForceEIAuthentication

{
  "coveredBy": "DERES_ORG_NR",
  "offeredBy": "FØDSELSNUMMER",
  "offeredByName": "ETTERNAVN",
  "requiredDelegator": "FØDSELSNUMMER",
  "requiredDelegatorName": "ETTERNAVN",
  "validTo": "2020-11-04T11:29:56.577Z",
  "redirectUrl": "https://WWW.DERES_URL.NO",
  "requestResources": [
    {
      "serviceCode": "4628",
      "serviceEditionCode": 1
      "Metadata": {
        "Navn": "Bankens Navn"
 }
    }
  ],
  "requestMessage": {}
}

Eksempel retur:

{
  "AuthorizationCode": "89860470-ca02-4e5f-9d65-28d808d962cc",
  "RequestStatus": "Unopened",
  "CoveredBy": "DERES_ORG_NR",
  "OfferedBy": "FØDSELSNUMMER",
  "RequiredDelegator": "FØDSELSNUMMER",
  "ValidTo": "2020-11-04T11:29:56.577",
  "RedirectUrl": "https://WWW.DERES_URL.NO",
  "RequestResources": [
    {
      "ServiceCode": "4628",
      "ServiceEditionCode": 1
    }
  ]
}

For virksomheter som bruker tredjepart/leverandører vil forespørselen se slik ut:

{
 "CoveredBy": "DERES_ORG_NR",
 "OfferedBy": "FØDSELSNUMMER",
 "OfferedByName": "ETTERNAVN"
 "RequiredDelegator": "FØDSELSNUMMER",
 "ReguiredDelegatorName": "ETTERNAVN"
 "HandledBy": "TREDJEPARTS_ORG_NR",
 "ValidTo": "2021-06-01T13:17:31.495Z",
 "RedirectUrl": "https://WWW.DERES_URL.NO",
 "RequestResources": [
  {
   "ServiceCode": "4628",
   "ServiceEditionCode": 1,
    "Metadata" : {
         "Navn" : "BankensNavn"
  }
  }
  ],
"requestMessage": { }
}

Steg 2 - autorisasjonskode i URL til samtykkesiden

Steg 2 er å sette inn “AuthorizationCode” i URL som benyttes for å sende brukeren til samtykkesiden: https://tt02.altinn.no/ui/AccessConsent/request?id={​​auth.code}​​

Eksempel: https://altinn.no/ui/AccessConsent/request?id=c44f284f-b43b-4355-925a-2add17439659

Steg 3 - Veklse autorisasjonskode med samtykketoken

Når kunden har gitt sitt samtykke er autorisasjonskoden (samtykket) aktivt 10 dager frem i tid. Token har 30 sekunders varighet og datakonsument må be om nytt token når det har gått ut (benytt samme autorisasjonskode om igjen).
For å veklse inn autorisasjonskode med samtykketoken legger man autorisasjonskode i følgende lenke: https://tt02.altinn.no/api/authorization/token?authcode={​​authcodeinrequest}​​

Eksempel på forespørsel mot: https://tt02.altinn.no/api/authorization/token?authcode={​​authcodeinrequest}

{
  "AuthorizationCode": "89860470-ca02-4e5f-9d65-28d808d962cc"
  "coveredBy": "DERES_ORG_NR",
  "offeredBy": "FØDSELSNUMMER",
  "offeredByName": "ETTERNAVN",
  "requiredDelegator": "FØDSELSNUMMER",
  "requiredDelegatorName": "ETTERNAVN",
  "validTo": "2020-11-04T11:29:56.577Z",
  "redirectUrl": "https://WWW.DERES_URL.NO",
  "requestResources": [
    {
      "serviceCode": "4628",
      "serviceEditionCode": 1
      "Metadata": {
        "Navn": "Bankens Navn"
 }
    }
  ],
  "requestMessage": {}
}

Eksempel på retur (samtykketoken):

{
 "Services": [
  "4628_1",
  "4628_1_Navn=BankensNavn"
 ],
 "AuthorizationCode": "d14ee887-3b2c-4d98-a699-bddfc0c77af8",
 "OfferedBy": "0108530195",
 "RequiredDelegator": "0108530195",
 "CoveredBy": "910514458",
 "DelegatedDate": 1602747510,
 "ValidToDate": 1607077796,
 "nbf": 1602747608,
 "exp": 1602747638,
 "iat": 1602747608,
 "iss": "altinn.no"
}

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
03.04.2023 Oppdatert link til skatteetatens Github Tjeneste parametre