Denne siden beskriver det funksjonelle i tjenesten DSOP Konkursvarsel. Beskrivelsen er en sammenstilling av behov og krav som er avklart gjennom samarbeid mellom pilotbankene (Sparebank 1, DNB, Nordea) og Brønnøysundregistrene. Formålet er å gi en kortfattet og enkel beskrivelse av tjenesten for nye brukere. Dette gjelder deltakere fra forretningsside, ledelse, teknisk personell (arkitekter og utviklere) og eventuelt andre som måtte ha behov for en innføring i tjenesten. Justeringer vil komme på bakgrunn av erfaringer i pilotperioden og Brønnøysundregistrene ønsker gjerne innspill som kan forbedre dokumentet.

Bakgrunn

Ved åpning av konkurs, tvangsavvikling og tvangsoppløsning oppnevner tingrettene en bostyrer som skal, med mindre retten beslutter å gjøre det selv, sørge for at det varsles om en slik åpning og at midler i skyldnerens bo sikres, se konkursloven §§ 77 jf. 79 og 80.

For å bistå bostyrer med å varsle, er det laget en tjeneste, Konkursvarsel, som skal forenkle de overnevnte manuelle arbeidsoppgavene slik at disse kan løses maskinelt både av bostyrer og finansforetakene. Tjenesten innebærer at alle finansforetak som bruker tjenesten, varsles digitalt om nye konkursåpninger for å kunne foreta seg nødvendige handlinger, som blant annet å sperre skyldnerens konti som ledd i sikring av eiendelene. Konkursvarsel varsler finansforetak som benytter tjenesten opptil 32 ganger per døgn innenfor Konkursregisterets ordinære åpningstid.

Tjenesten Konkursvarsel er gratis for finansforetakene. Tidligere praksis for finansforetak er vært å hente konkursåpninger via en abonnementstjeneste hos Brønnøysundregistrene. Denne abonnementstjenesten oppdateres sjeldnere (kun hver time) og er en tjeneste hvert finansforetak må betale for. Dette slipper man ved å benytte tjenesten Konkursvarsel, som for øvrig er oftere oppdatert.

I forbindelse med utviklingen av tjenesten Konkursvarsel, er det gjort endringer i konkursloven § 79. Etter denne bestemmelsen kan nå Konkursregisteret på vegne av bostyrer sende automatisk melding til registre og finansforetak om at konkurs er åpnet i skyldnerens bo. Slik det åpnes for § 79 femte ledd, utarbeides det per tid forskriftsbestemmelser som vil gi en nærmere beskrivelse av blant annet konkursvarselet.

Beskrivelse av tjenesten DSOP Konkursbehandling - Konkursvarsel

Tjenesten vil gjøre tilgjengelig konkursvarsler fra Konkursregisteret. Innholdet i varslene er fire forskjellige typer varsel (se pkt. 2 for mer informasjon om type).

a) “aapning”: Dette gjelder åpning av konkurs, tvangsavvikling og tvangsoppløsning. b) “sletting”: Dette er en sletting/annullering av en åpning, nevnt i a). c) “oppheving”: Dette gjelder endring som følge av en anke på åpning, nevnt i a). d) “avslutning”: Avslutning av konkurs, tvangsavvikling eller tvangsoppløsning

Varslene kan brukes av banker og andre som har hjemmel til fullstendig datasett med sikker identifikator knyttet til konkursbo. Med sikker identifikator menes det i denne forbindelse organisasjonsnummer til en enhet eller fødselsnummer/ d-nummer. Alle konkursvarsler vil inneholde informasjon om hvilken type konkursvarsel dette er og sikker identifikator på debitor i form av organisasjonsnummer eller fullt fødselsnummer/d-nr.

Om en mottaker av et konkursvarsel oppdager et kundeforhold til debitor i varselet, vil detaljer knyttet til hvert enkelt konkursvarsel være tilgjengelig i form av en ressurs-link (URL) som kan benyttes for å hente fullstendig datasett for dette konkursvarselet. Ved å følge ressurs-linken kan mottakere verifisere at de kontrollerer riktig kunde og får de samme opplysningene som en kunngjøring fra brreg.no inneholder. På bakgrunn av denne informasjonen vil finansforetaket kunne identifisere eventuelle kundeforhold i egne systemer maskinelt, og finansforetaket kan på bakgrunn av dette sperre skyldneres konti.

Finansforetak, som har et kundeforhold til debitor i varsel om åpning (aapning), skal sperre alle konti til kunden/debitor. Dersom det kommer et varsel om “sletting” på en kunde/debitor, der det tidligere er mottatt et varsel om åpning “aapning”, må de konti som er sperret på bakgrunn av varsel om åpning gjenåpnes.

alt text

Innhold i tjenesten

For å angi innholdet konkursvarsel som finnes i tjenesten, benyttes feltet “type” til å kategorisere konkursvarselet.

Det vil forekomme fire forskjellige “type”.

“type” Beskrivelse av type
“aapning” Dette gjelder åpning av konkurs, tvangsavvikling og tvangsoppløsning.
(Bank varsles og sperrer konti)
“sletting” Dette er en sletting av en åpning, nevnt i pkt. 1.
(Bank varsles og åpner konti som er stengt som følge av “aapning”)
“oppheving” Dette gjelder endring som følge av en ankeavgjørelse på åpning, nevnt i pkt. 1.
(Bank varsles om oppheving og vurderer selv gjenåpning av konti)
“avslutning” Dette gjelder avslutning av en konkurs, tvangsavvikling eller entvangsoppløsning.
(Bank varsles om at bobehandlingen er avsluttet)

Varslene identifiserer den varselet gjelder (debitor) med organisasjonsnummer eller fødselsnummer/d-nummer. Ved varsel på fødselsnummer/dnr. (personlig konkurs) vil det i de fleste tilfeller finnes en eller flere tilknyttede enheter. Det vil her gjelde ENK (Enkeltpersonforetak) og TVAM (tvangsregistrering for MVA fra Skatteetaten) som er knyttet opp mot personer som det er åpnet personlig konkurs på. (TVAM vil forekomme svært sjelden). Dette vil fremgå av ressurslinken som følger varselet.

Alle de ulike typene av konkursvarsel vil være knyttet opp mot egne datasett. De ulike datasettene er tilgjengelig via ressurs-linker angitt på hvert enkelt konkursvarsel. I “DSOP Konkursvarsel: API-dokumentasjon Versjon1.1.0.” er eksempler på datasett som er hentet ut i ressurs-link angitt for ulike konkursvarsel. Eksemplene er ikke uttømmende med tanke på hvilke typer datasett og innholdet i disse som tjenesten ender opp med å kunne avgi.

Datasettene avgis i JSON-format.

Estimert volum og tilgjengelighet

Statistikk fra tidligere år gir en indikasjon på hvor mange, og hvilken type varsel tjenesten vil gi i løpet av et år.

 • “aapning” ca.6300*
 • “sletting” ca. 5*
 • “oppheving” ca. 10*
 • “avslutning” ca. 6000

*(Disse tallene er beregnet utfra tall og tendenser fra 2014 til 2018, før utbruddet av koronapandemien).

Tjenesten konkursvarsel blir oppdatert med nye varsel alle arbeidsdager, hvert 15.minutt mellom kl.08:00 -16:00, maksimalt 32 ganger per døgn. Oppdateringen skjer i samsvar med kunngjøring av nye konkurser på Brønnøysundregistrenes hjemmeside brreg.no.

Tjenesten vil være tilgjengelig 24/7.

Tilgang til tjenesten

Denne tjenesten krever at finansforetaket blir autorisert for bruk. Tilgangen styres av Konkursregisteret på bakgrunn av avtale mellom Brønnøysundregistrene og den enkelte bruker. Dette gjelder tilgang til både testmiljø med fiktive data og produksjonsmiljøet. Autentisering av bruker vil skje ved bruk av virksomhetssertifikat. Brønnøysundregistrene støtter både Commfides og Buypass.

For mer informasjon se DSOP Konkursvarsel: API-dokumentasjon Versjon 1.1.1

Bruk av tjenesten

Når et autorisert finansforetak ønsker å ta i bruk tjenesten kan det gjøres et kall med eller uten parameter.

Når konkursvarsler er lest vil finansforetaket selv kunne holde kontroll på tidsstempelet for siste leste konkursvarsler som indikerer hvor langt tilbake i tid bank er oppdatert. Tidsstempel benyttes i oppdatert -parameter ved hver forespørsel mot konkursvarsel. Hvor hyppig finansforetak ønsker å gjøre forespørsler mot tjenesten, vil være opp til hver enkelt bank/bruker.

 • Ved første gangs kall av tjenesten kalles denne metoden: konkursvarsler/oppdatert/ {registreringstidspunkt}, hvor registreringstidspunkt er et tidsstempel med dato få dager tilbake i tid.
 • Ved første gangs kall av tjenesten kalles denne metoden: konkursvarsler/oppdatert/ {registreringstidspunkt}, hvor registreringstidspunkt er et tidsstempel med dato få dager tilbake i tid.
 • Ved kall til konkursvarsler/{UUID} med UUID som parameter vil man få opp mer informasjon om et enkelt varsel.

For mer informasjon se DSOP Konkursvarsel: API-dokumentasjon Versjon 1.1.0


Tenkt flyt hos finansforetak

 1. Finansforetak kaller tjeneste og mottar konkursvarsler.
 2. Finansforetak går gjennom listen av konkursvarsler og identifiserer hvilke av debitorene de har et kundeforhold til.
 3. Finansforetak benytter link i konkursvarsel til henting av utvidet datasett fra konkursvarsel.
 4. Finansforetak utfører handling, sperrer/åpner konto på kunde.

Flytdiagram

alt text

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
01.04.22 Revidert dokument generelt, revidert av Brreg og Bits. Oppdatert iht. hjemler og godkjente endringer som sendes ut i rundskriv 1. april.