Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP)

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet, Kartverket og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – DSOP-programmet. Samarbeidet vil skape store verdier og spare tid og penger både for aktørene og ikke minst bidra til den videre digitaliseringen av Norge. Bits representerer finansnæringen i dette samarbeidet.

Samarbeidet er basert på en porteføljetankegang der DSOP-programmet setter sammen prosjektinitiativer som balanserer innsats og nytte for alle involverte parter. Programmet forutsetter aktiv deltagelse i alle prosjektene, og at partene bidrar aktivt både i de ulike prosjektfasene og til etablering av gode drifts- og forvaltningsrutiner.

DSOP Samarbeidserklæringen regulerer og beskriver samarbeidet (hvordan det skal fungere, hvem beslutter hva). Erklæringen kan leses i sin helhet her.

Norsk finansnæring bidrar aktivt i DSOP-programmet gjennom innsatsen fra fagmiljøene i Bits, Finans Norge og gjennom bidrag fra bankene. Alle banker ble sommeren 2016 invitert med i DSOP-samarbeidet – og som resultat er noen banker nå aktive i Referansegruppen og andre deltar i Interessentgruppen. Referansegruppen er med på å prioritere hvilke prosjekter som skal igangsettes.

Referansegruppen er bankenes prioriteringsforum for nye potensielle DSOP prosjekter. Gruppen er åpen for alle finansforetak. Gruppen møtes månedlig (fysisk hver annen måned). Påmelding til denne gruppen gjøres ved å sende en e-post til dsop@bits.no.

Innovasjonstrakten er listen med prosjektforslagene som programkontoret har fått inn og som ikke er behandlet av de besluttende organer ennå. Dette er med andre ord en «bruttoliste», og det er besluttet at det skal være lav terskel for å komme med forslag til nye konsepter.

Nye forslag kan sendes på e-post til dsop@bits.no.

Tjenester og prosjekter i DSOP

Tjeneste/Prosjekt Beskrivelse Fase Ansvarlig
Samtykkebasert lånesøknad Tjeneste som muliggjør digital innhenting av skattegrunnlag og inntektsdata fra Skatteetaten med samtykkeløsning fra Altinn. Driftsfase Bits AS
Kontrollinformasjon En hel-digital løsning for oversendelse av kontoinformasjon fra bankene til etatene i forbindelse med hjemmelsbasert kontrollvirksomhet. Realiseringsfase Bits AS
Konkursbehandling En hel-digital løsning for utveksling av informasjon mellom bostyrer og bankene knyttet til konkursbehandling. Tjenesten er en løsning for konkurser i bedrifter, enkeltpersonforetak og personlige konkurser. Realiseringsfase Bits AS
Oppgjør etter dødsfall Skal forenkle prosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. Løsningen gir en oversikt over dem avdødes aktiva og passiva, og kan samtidig utgjøre en mulig plattform som nye samarbeidspartnere kan hekte seg på og tilby sine data og tjenester på. Realiseringsfase DigDir
Syke- og uføreopplysninger fra NAV Tjeneste som muliggjør digital innhenting av data fra NAV for at forsikringsselskapene skal vurdere/behandle om bruker har krav på tilleggspensjon. Lønsingen bruker samtykkeløsning fra Altinn. Realiseringsfase Bits AS
Kundeforholdsregister Et register for å registrere alle kundeforhold hos finansforetak som ikke er registrert i KAR. KAR dekker kun finansforetakene som har tilknyttet seg Norwegian Interbank Clearing System (NICS). Drift Bits AS
Saldo på studielån Tjenesten muliggjør visning av saldo på studielån fra Lånekassen i nett- og mobilbank. Med saldo menes kundens totale gjeld, herunder lån, renter, gebyr og omkostninger. Drift Bits AS
Data for ajourhold av OTP i privat sektor Tjenesten skal bidra til å forenkle rapporteringspliktene for arbeidsgiver ved at det ikke lenger vil være behov for å rapportere de samme opplysningene til pensjonsinnretningene. Bruk av opplysningene til pensjonsformålet vil også øke kvaliteten på opplysninger som gis i a-meldingen, særlig gjelder dette arbeidsforholdsopplysninger. Realiseringsfase Bits AS
Data om signatur og prokura for virksomheter Data om signatur og prokura for virksomheter er en automatisert løsning for å verifisere signaturrett og prokura. Drift Brønnøysundregistrene
Transportløyvegaranti En hel-digital løsning som skal standardisere og digitalisere informasjonsutvekslingen i forbindelse med transportløyvegarantier, og kanalisere all kommunikasjon om til/fra Statens Vegvesen gjennom Altinn. Drift Bits AS
Digital Samhandling ved Eiendomshandel Formålet med Digital samhandling ved eiendomshandel er å etablere en forenklet og heldigital samhandling mellom bank, eiendomsmegler og kunden. Dette inkluderer også kommunikasjon og utveksling av informasjon, dokumenter, samt elektronisk tinglysing av skjøtepakker inklusive lån. Realiseringsfase Bits AS
Selskapsetablering Hovedmålet for prosjektet er å forenkle prosessen for etablering av nye selskaper gjennom en digitalisert prosess som i større grad kobler sammen stiftelse av selskap med etablering av bankkonto og registrering i de offentlige registre. Realiseringsfase Altinn